Thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Display portlet menu
end portlet menu bar

  • Ngày 22 tháng 02 năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Trần Văn Thời  ban hành Công văn số 1122-CV/HU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Tháng Thanh niên”.

  • Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Công văn số 501-CV/BTGTU về việc tuyên truyền thực cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động. 

  • Để tiếp tục phát huy kết quả phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được năm 2017, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của năm 2018; ngày 22 tháng 01 năm 2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 58 -HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội 2017, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. 

  • Trang đầu 123456789 Trang cuối