Trang chủ >> Thông tin tuyên truyền

Nhận diện và phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch trên các trang mạng xã hội trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc

Ngày đăng tin: 14/09/2020 09:57
    Màu chữ Cỡ chữ

Thực tiễn cho thấy, chống phá Đảng, đòi đa nguyên đa đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là một trong những mục tiêu trọng tâm mà các thế lực thù địch luôn hướng tới. Càng gần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá quyết liệt và manh động hơn. Để thực hiện âm mưu, ý đồ đó, các trung tâm phá hoại tư tưởng, các tổ chức phản động lưu vong và số phản động, chống đối, bất mãn chế độ, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đã sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau, đặc biệt là lợi dụng những “ưu trội” của mạng xã hội để gia tăng hoạt động chống phá với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Nhận diện các quan điểm sai trái, thù địch không khó để thấy rằng bọn chúng thường thực hiện âm mưu theo kiểu “bình cũ rượu mới” “mưa dầm thấm lâu” hay lối “bổn cũ soạn lại”. Và để thực hiện được, chúng thông qua các trung tâm phá hoại tư tưởng, các tổ chức phản động lưu vong như: Việt tân, Quỹ người Thượng, Khối 8406, Ủy ban cứu người vượt biển, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Triều đại Việt…và số phản động, chống đối, bất mãn chế độ, cơ hội chính trị trong nước. Các đối tượng này đã tiến hành nhiều phương thức khác nhau, đặc biệt là lợi dụng những “ưu trội” của mạng xã hội để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, tiến hành rêu rao những thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, sự diệt vong của chủ nghĩa cộng sản…hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra những khoảng trống để dần đưa hệ tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên, từng bước “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Do đó, hơn lúc nào hết công tác phòng chống các luận điệu xuyên tạc trước thềm Đại hội càng cấp thiết hơn. Ở bài viết này, tác giả xin đề xuất một số ý kiến sau:

Một là, tổ chức tốt công tác tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”... trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước những âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các đối tượng chống phá. Tập trung giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội, không để đối tượng xấu lợi dụng kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị, chống phá Đảng và Nhà nước.

Hai là, tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước; chú trọng làm tốt công tác tổ chức cán bộ, rà soát, lựa chọn, quy hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, kỹ lưỡng về nhân thân, lai lịch, lịch sử chính trị; việc lựa chọn cán bộ “phải được tiến hành theo quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự dân chủ, công tâm, thật sự trong sáng, khách quan.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn, đề cao vai trò “nêu gương” của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng lối sống trong sáng, lành mạnh và đạo đức, xã hội. Đây là điều kiện tiên quyết để loại bỏ dần những yếu tố mà các đối tượng xấu đã lợi dụng để chống phá, tuyên truyền xuyên tạc. Chống tư tưởng “sợ thiếu cán bộ” trong thi hành kỷ luật cán bộ; kỷ luật là để giữ uy tín chứ không sợ mất uy tín. Bởi không thiếu cán bộ, đảng viên tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước.

Bốn là, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông trong đấu tranh vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần định hướng dư luận xã hội; cần xây dựng lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên các báo, đài, chủ động viết bài, đưa tin đấu tranh, phản bác luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch; tập trung vạch trần bản chất sai trái trong các luận điệu của đối tượng, ngăn chặn kịp thời hoạt động xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và nhân thân, lý lịch… của cán bộ, đảng viên để chống phá Đảng, Nhà nước.

Có thể thấy, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Nhà nước cùng với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua, chúng ta tin tưởng rằng, những năm tới, nước ta sẽ thực hiện thành công công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn cần phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đề cao cảnh giác trước những âm mưu thâm độc của kẻ thù; không hoang mang dao động và sáng suốt, vững tin vào chế độ, vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Nhà nước; tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nói cách khác, để thực hiện tốt công tác phòng chống các luận điệu xuyên tạc, các quan điểm sai trái, thù địch, vô hiệu hóa những tác động tiêu cực tới tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị và khả năng nhận diện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; cần hiểu rõ về âm mưu, ý đồ, thủ đoạn của các đối tượng thù địch, phần tử xấu từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh.

Trương Hồng Diễm

Các tin khác