Trang chủ >> Câu Khẩu hiệu

TOÀN DÂN NÊU CAO Ý THỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHOẺ CHO BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG! * tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng quê hương giàu, đẹp. * chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân.

Ngày đăng tin: 22/11/2013 10:16
    Màu chữ Cỡ chữ
TOÀN DÂN NÊU CAO Ý THỨC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA ĐỂ BẢO VỆ SỨC KHOẺ CHO BẢN THÂN, GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG!  *  Toàn dân tích cực chung sức xây dựng nông thôn mới. *  Toàn dân chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ, trung thành của nhân dân.